Återvinning inom trädgårdsskötsel och trädfällning

Trädgårdsmästare och trädfällare handhar dagligen material som kan gå till återvinning. Materialet består av bl.a. löv, grenar, stammar, stockar, flis, gräs mm som uppkommer då de beskär buskar och gräsmattor, fäller träd och fräser stubbar, planterar och underhåller rabatter.

Inom branschen kallar man delar av detta avtal för ”Grot”. Grot är en förkortning av ”grenar och trädtoppar”. Alltså är grot det spill som uppstår och man samlar detta i högar. Denna grot-hög blir sedan med hjälp av maskiner till flis eller kross som sedan används som bränsle till fjärrvärme i värmeverk eller till att bilda elektricitet till fjärrvärme i kraftvärmeverk.

Groten kommer i största utsträckning från lövträd.  har även visat sig väldigt attraktivt för vedlevande insekter. Groten är idag en ny typ biobränsle till förnybara energikällor. All typ av avverkning har dock en viss negativ miljöpåverkan på ekosystem och djur -och insektsliv men ses idag som den energikälla som gör att man drar nytta av spillet från avverkningen.

Det är en stor yrkesgrupp som bidrar till groten och flertalet av trädgårdsmästarna och trädfällarna som jobbar med grot finns att kontakta på Trädgårdsproffsen eller andra liknande samlingssidor för trädgårdsföretag

Det är alltid fördelaktigt att anlita företag som jobbar med grot då vi alla bör bidra med det vi kan när det kommer till återvinning. Hela trädgårdsbranschen jobbar med miljötänk i alla aspekter kring utbildningar, utförande av arbetet, säkerhetsåtgärder, skötsel, vård, behållning, utrustning mm. Allt skall ske med minimal miljöpåverkan när arbetet utförs. De som jobbar med skogsavverkning har tydliga och strikta riktlinjer med vad som gäller för att det ska bli minimal miljöpåverkan.

Det sätts årligen upp utredningar och förbättringsåtgärder för att ekosystemet ska ta så lite skada sm möjligt. Att det finns en nollvision är att vara naiv då det trots allt handlar om avverkning som påverkar hela ekosystemet men det ligger i allas intressen inom branschen att arbeta efter olika miljöaspekter för att industrin ska kunna fortsätta verka. Det är ju också så att det återplanteras ny skogsmark där ändamålet är enbart avverkning men då måste hela ekosystemet där planteringen vara välmående så det inte blir förgiftningar i mark eller det som växer då det påverkar kvalitén på groten.